Име на проект: “Развој на компетенции за кариерно советување во средните училишта во Град Скопје”, проект финансиран од Град Скопје.

На 26-27 Јуни започна првиот дел од проектот со наслов “Развој на компетенции за кариерно советување во средните училишта во Град Скопје” кој опфаќа формирање и унапредување на работата на веќе воспоставени кариерни центри во средните училишта. Истиот се фокусира на создавање на компетенции и вештини на наставниците и стручните служби за работа со родители и ученици во делот на професионално ориентирање, проценка на способностите на учениците и избор на професија. Обуките се одржаа од 09 до 17 часот во просториите на Институтот за социолошки и политичко правни науки.Проектот вклучи обука за развој на вештини на наставници и поширок кадар во училиштето за работа со родители и ученици. Во проектот се вклучени 21 средни училишта, средни стручни училишта и гимназии.Очекувани резлутати од проектот и обуките кои ќе бидат одржани се да се изградат или подобрат вештините за кариерно советување кај учесниците, за позитивно вклучување на родителите во процесот на кариерното советување, креирање на оперативна програма на кариерните центри во училиштата за работа со ученици и родители, советодавни сесии со родителите и учениците. Од учесниците се очекува да развијат вештини за работа со млади на теми поврзани со изборот на нивната кариера, за вистинскиот потенцијал да биде искористен на вистинското место, со што се зголемува и продуктивноста а и самата вработливост на младата личност.

Овој проект ќе биде спроведен со финансиска поддршка од страна на Град Скопје, а самата обука ќе ја спроведат сертифицирани кариерни советници, според Меѓународната програма за сертификација на советници за кариера Global Career Development Facilitators (GCDF), членки на Асоцијација на советници за развој на кариера АСК.

I дел обука-Градење вештини и компетенции за кариерно советување во средните училишта во Град Скопје

II дел обука- Пазар на труд и работа со родители

– Работа со родители
– Етика во кариерното советување
– Пазар на труд
– Улога и активности на кариерниот центар во средните училишта


  • Име на проект: “Образование за Вработување во Македонија”, проект на Амбасадата на Швајцарија во Македонија

Период на спроведување: декември 2018 – јануари 2019

Целна група: невработени млади, особено ранливи групи


  • Име на проект: “Јакнење на капацитетите на тимот младински активисти вклучени во програмата Гаранција за млади”, финансиран од Амбасадата на Швајцарија во Македонија

Период на спроведување: април – октомври 2018

Целна група: 24 млади теренски активисти од Скопје


  • Име на проект: “Зголемување на пазарната вработливост”

Период на спроведување: декември 2017 – мај 2018

Целна група: вработени во Агенцијата за вработување на РМ (АВРМ) и активисти на Нацинланиот младински совет на Македонија (НМСМ)


  • Име на проект: “Проект за социјална инклузија и економско зајакнување на млади и млади брачни парови во ризик преку мерки за генерирање приходи во Гази Баба, Скопје”

Период на спроведување: 2016-2017

Целна група: Стручни лица од СОС детско село кои работата со маргинализирани групи и групи под ризик


  • Име на проект: “Обучи се, добиј поддршка, вработи се”, финансиран од Европска унија

Период на спроведување: јуни-јули 2016

Целна група: 10 обучувачи за кариерно советување на маргинализирани групи


  • Име на проект: “Зголемување на пазарната вработливост”

Период на спроведување: 2015-2016

Целна група: наставници од средните стручни училишта за туризам и угостителство од Тетово, Крушево и Охрид


  • Име на проект: YES Network „Развивање на стандард за обука нанаставници за воведување на кариерно советување во средни училишта“

Период на спроведување: 2012-2016

Целна група: наставници и претставници од стручните служби во средни стручни училишта од цела Македонија