Претседател на АСК е Славица Тасева, а членки на управниот одбор се Катерина Златановска Попова – Претседател на собрание, Ивана Дојчиновска Стојановиќ – основач, Биљана Велевска – основач, Жаклина Гештаковска-Алексовска – основач, Мирјана Пехчевска-Поп-Илиев – основач и Ленче Томова.