Претседател на АСК е Ивана Дојчиновска Стојановиќ, а членки на управниот одбор се Гордана Стевковска Вељановска- Претседател на собрание, Наташа Ивановска, Биљана Велевска, Жаклина Гештаковска-Алексовска, Мирјана Пехчевска-Поп-Илиев и Марија Коваческа. Асоцијацијата на советници за развој на кариера е отворена за членство од страна на сите заинтересирани кои сакаат активно да работат реализација на целите на АСК.